Dane kontaktowe

Zobacz galerię

numerykont3

Ofiary na cele inwestycyjne parafii (BNP Paribas):
62 2030 0045 1170 0000 0282 9650

Wpłaty ogólne (Bank Spółdzielczy w Jaworze o/Strzegom):
78 8647 1046 0007 0973 2005 0001

Rada parafialna

Z inicjatywy ks. Prałata Marka Babuśki - Proboszcza parafii, dn. 02.03.2010 odbyło się spotkanie formacyjne Rady Parafialnej Przy Bazylice Strzegomskiej pw. św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu. W pierwszym posiedzeniu Rady Parafialnej uczestniczyły 32 osoby zaproszone do współpracy i uprawnione do głosowania, z których na wniosek ks. Prałata wyłoniono Komisję Skrutacyjną w składzie:  Michaluk Elżbieta , Michaluk Bolesław i Szymański Wacław.

By głosowanie było rzeczowe i właściwe, każdy z zaproszonych gości dokonał autoprezentacji. Po czym każdy uprawniony do głosowania, na otrzymanych kartkach, wytypował swoje kandydatury na przewodniczącego, zastępcę, skarbnika i sekretarza. Głosowanie przeprowadzono pod czujnym okiem Komisji Skrutacyjnej, która podsumowała wyniki, podając oficjalnie nazwiska kandydatów na poszczególne funkcje i ilość otrzymanych przez nich głosów. Wszyscy kandydaci otrzymali zgodnie z regulaminem odpowiednią ilość głosów:  minimum 50% + 1. W skład Zarządu Rady Parafialnej weszli:

 

SKŁAD RADY PARAFIALNEJ:

Lp.

Imię i nazwisko

Wyszczególnienie

Uwagi

1.

Ks. Marek Babuśka

Proboszcz parafii

Strzegom

2.

Wikary

Według mianowania

Strzegom

3.

Wikary

Według mianowania

Strzegom

4.

Siostra Elżbietanka

Według wskazania

Strzegom

5.

Maria Basińska

Sekcja ds. Rodziny

Strzegom

6.

Marek Beśka

Sekcja ds. Ek- Gosp.

Strzegom

7.

Mirosława Chmieliczek

Sekcja ds. Rodziny

Granica

8.

Teresa Działek

Sekcja  Kulturalna

Strzegom

9.

Ewa Fąckowiak

Sekcja Kulturalna

Strzegom

10.

Stanisława Gos

Sekcja ds. Rodziny

Morawa

11.

Maria Iwanicka

Sekcja ds. Rodziny

Międzyrzecze

12.

Urszula Jarosińska

Sekcja Kulturalna

Strzegom

13.

Zbigniew Jurgielewicz

Sekcja ds. Rodziny

Strzegom

14.

Krzysztof Kalinowski- Przewodniczący Sekcji

Sekcja Kulturalna

Strzegom – Członek Zarządu DRP

15.

Leokadia Kałuża

Sekcja Kulturalna

Strzegom

16.

Irena Karczewska

Sekcja ds. Ek- gosp.

Strzegom

17.

Andrzej Karczewski

Sekcja ds. Ek- gosp.

Strzegom

18.

Krzysztof Kaszub

Sekcja Kulturalna

Strzegom

19.

Marianna Kiszkiel  Vice Przewodnicząca DRP

Sekcja ds. Ek.- Gosp.

Strzegom

20.

Krystyna Kopeć

Sekcja Kulturalna

Granica

21.

Maria Krzywda

Sekcja ds. Ek.- Gosp.

Strzegom

22.

Jerzy Krzywda  Przewodniczący DRP

Sekcja ds. Ek.- Gosp.

Strzegom

23.

Grażyna Kuczer Sekretarz DRP

Sekcja Kulturalna

Strzegom

24.

Zdzisław Kudyba

Sekcja ds. Ek.- Gosp.

Strzegom

25.

Maria Kwiatkowska- Skarbnik DRP

Sekcja ds. Ek- Gosp.

Międzyrzecze

26.

Zbigniew Mendela- Przewodniczący sekcji

Sekcja ds. Rodziny

Strzegom- Członek Zarządu DRP

27.

Elżbieta Michaluk

Sekcja ds. Ek- Gosp.

Strzegom

28.

Bolesław Michaluk

Sekcja ds. Ek- Gosp.

Strzegom

29.

Ireneusz Miepariszwili

Sekcja ds. Rodziny

Strzegom- Katecheta

30.

Andrzej Mikulski

Sekcja ds. Rodziny

Morawa

31.

Czesław Pakla

Sekcja ds. Ek- Gosp.

Strzegom

32.

Franciszek Piłat

Sekcja ds. Ek- Gosp.

Tomkowice

33.

Danuta Romanowska

Sekcja Ds. Rodziny

Stawiska

34.

Irena Słomiany

Sekcja ds. Ek- Gosp.

Strzegom

35.

Dorota Sobol

Sekcja ds. Ek- Gosp.

Strzegom

36.

Krzysztof  Sobol

Sekcja ds. Ek- Gosp.

Strzegom

37.

Stanisław Szałecki Bractwo Św. Józefa

Sekcja ds. Rodziny

Strzegom

38.

Maria Szymańska

Sekcja Ds. Rodziny

Strzegom

39.

Wacław Szymański- Bractwo Św. Józefa

Sekcja Ds. Rodziny

Strzegom

40.

Zbigniew Suchyta

Sekcja ds. Ek- Gosp.

Strzegom

41.

Helena Wójcik- Przewodnicząca Sekcji

Sekcja ds. Ek- Gosp.

Strzegom- Członek Zarządu DRP 

42.

Marian Wójcik

Sekcja ds. Ek- Gosp.

Strzegom

43.

Sławomir Wójcik

Sekcja Kulturalna

Strzegom

 

Dnia 10.03.2010 r. odbyło się drugie spotkanie Rady Parafialnej, któremu przewodniczył pan Jerzy Krzywda. Ks. Prałat Marek Babuśka powitał wszystkich zebranych bardzo serdecznie i podziękował za przybycie. Następnie przekazał głos panu przewodniczącemu Jerzemu Krzywdzie, który przedstawił porządek spotkania a następnie zaproponował utworzenie trzech sekcji, w ramach których organizowana będzie praca rady.

Przydział do sekcji kulturalnej, ekonomiczno-gospodarczej i sekcji ds. rodziny Rady Parafialnej został podyktowany predyspozycjami poszczególnych członków rady. Ks. Prałat zaznaczył, że w sekcjach łatwiej będzie nakreślać kierunki rozwoju parafii na określonych płaszczyznach. 

Na wniosek pana przewodniczącego rada przegłosowała również jednogłośnie pełnienie dyżurów przez członków rady - raz w miesiącu wg grafiku. Dyżury będą się odbywały również w ramach wszystkich sekcji. Celem tych działań jest zdiagnozowanie potrzeb parafii, prowadzenie rejestru spraw ważnych dla naszej społeczności parafialnej, a co najważniejsze - rozwiązywanie ich z pomocą i za wiedzą ks. Proboszcza.

 

I. Sekcja kulturalna:
1. Banachewicz Danuta
2. Działek Teresa
3. Frąckowiak Ewa
4. Jarosińska Urszula
5. Kalinowski Krzysztof - przewodniczący
6. Kałuża Leokadia
7. Kałwa Elżbieta
8. Kaszub Krzysztof - v-ce przewodniczący
9. Kopeć Krystyna
10. Kuczer Grażyna - sekretarz
11. Michaluk Elżbieta
12. Wójcik Sławomir

 

II. Sekcja ds. rodziny
1. Basińska Maria
2. Chmieliczek Mirosława
3. Jurgielewicz Zbigniew
4. Gos Stanisława
5. lwanicka Maria
6. Mendela Zbigniew - przewodniczący
7. Miepariszwili Ireneusz - v-ce przewodniczący
8. Mikulski Andrzej
9. Romanowska Danuta
10. Szałecki Stanisław
11. Szymańska Maria
12. Szymański Wacław

 

III. Sekcja ekonomiczno-gospodarcza
1. Karczewska Irena
2. Karczewski Andrzej
3. Kiszkiel Marianna
4. Krzywda Jerzy
5. Krzywda Maria
6. Kudyba Zdzisław
7. Kwiatkowska Maria
8. Michaluk Bolesław
9. Michaluk Elżbieta - sekretarz
10. Nowak Elżbieta
11. Pakla Czesław
12. Piłat Franciszek
13. Słomiany Irena
14. Sobol Dorota - v-ce przewodniczący
15. Sobol Krzysztof
16. Suchyta Zbigniew
17. Wawrzyniak Jolanta
18. Wojcik Helena - przewodniczący
19. Wójcik Marian

 

STATUT
Duszpasterskiej Rady Parafialnej
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. App. Piotra i Pawła
w Strzegomiu

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1


1. Duszpasterska Rada Parafialna (DRP) Parafii p.w.św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu działa w oparciu o kodeks Prawa Kanonicznego (Kan 513, 512,513,536,537) i wytyczne Synodu Archidiecezji Wrocławskiej 1985-1991 s.428-431.
2. Rada jest organem doradczymi wspomagającym proboszcza. Nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.
3 . Duszpasterska Rada Parafialna jest wspólnotą w ramach, której duchowni i świeccy mogą współdziałać dla dobra podstawowej wspólnoty organizacyjnej, jaką jest parafia.

4. Podstawą do działania Rady jest Statut DRP .

§ 2

Duszpasterską Radę Parafialną powołuje proboszcz parafii i jej przewodniczy.

§ 3

Siedziba Duszpasterskiej Rady Parafialnej mieści się w Strzegomiu przy pl. Jana Pawła II 10

§ 4

Duszpasterska Rada Parafialna opiera swą działalność na pracy społecznej jej członków

 

Rozdział II – Skład Rady


§ 5


Duszpasterską Radę Parafialną tworzą :
a. z urzędu : proboszcz jako przewodniczący Rady , wikariusze, przedstawiciel Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Elżbietanek ,przedstawiciel Katechetek i katechetów
b. z mianowania i z wyboru powołuje się pozostałych członków. Są to osoby świeckie, praktykujący katolicy, mieszkający na terenie parafii

§ 6


Rada powinna odzwierciedlać przekrój społeczny i wiekowy parafii, żyjących zgodnie z nauczaniem kościoła, pełnoletnich, odznaczających się roztropnością ,wolnych od kar kościelnych i cieszących się dobrą opinią parafian


§7


Członkowie DRP pełnią odpowiedzialną rolę w życiu parafii. Ważna jest ich postawa religijna i stała formacja duchowna poprzez udział w rekolekcjach, dniach skupienia, spotkaniach formacyjnych itp.

§ 8

 

Spośród świeckich członków Rady wybierany jest wiceprzewodniczący, jego zastępca, sekretarz i skarbnik. Stanowią oni zarząd DRP
Wyboru dokonuje się w głosowaniu niejawnym, zwykłą większością głosów.


§ 9


Członków DRP powołuje proboszcz ,od jego uznania zależy też ich liczba

§ 10


W czasie trwania kadencji dopuszcza się możliwość kooptacji nowych członków DRP zarówno przez proboszcza ,jak i na wniosek aktualnych członków Rady za zgodą proboszcza


§ 11


Skład DRP i jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez biskupa diecezjalnego.

§ 12


Lista zawierająca skład rady powinna znajdować się w archiwum parafii.


§ 13


Wygaśnięcie mandatu członka DRP następuje na skutek śmierci,
rezygnacji lub opuszczenia terenu parafii

§ 14


Członek Rady opuszczający parafię ,lecz wyrażający wolę dalszej
współpracy, może mandat zachować po uzyskaniu zgody proboszcza.

§ 15


Wygaśnięcie mandatu może także nastąpić przez wykluczenie członka DRP z powodu postępowania niezgodnego ze statutem DRP. Decyzję taką podejmuje proboszcz po uprzednim przedłożeniu okoliczności uzasadniających wykluczenie . Członek DRP ,wobec którego wysuwa się zarzuty, winien być obecny na posiedzeniu Rady i ma prawo do obrony.


§ 16


Rozpatrzenie sprawy obwinionego członka DRP na posiedzeniu Rady nie będzie podejmowane ,o ile zgłosi on taki wniosek z równoczesną dobrowolną rezygnacją z dalszego uczestnictwa w DRP.

Rozdział III – Zadania i kompetencje

§ 17


Do zadań DRP należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej,
wyrażania opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o program duszpasterski diecezji świdnickiej ,
wspomaganie proboszcza w zarządzaniu dobrami gospodarczo-materialnymi parafii.

§ 18


Rada nie wydaje opinii o nauczaniu Kościoła w dziedzinie wiary i moralności. W zakres jej kompetencji nie wchodzi także personalna obsada duchowieństwa parafialnego oraz katechetów podejmujących pracę w szkołach


§ 19


Przed podjęciem ważnych decyzji związanych z życiem duszpasterskim parafii ,proboszcz winien wziąć pod uwagę opinię rady. W sprawach spornych należy zwracać się o rozstrzygnięcie do Świdnickiej Kurii Biskupiej


§ 20


Na posiedzeniu DRP poświęconej jakiejś szczególnej tematyce ,mogą być
zapraszane w charakterze rzeczoznawców osoby nie będące członkami
Rady .

Rozdział IV – Kadencja i sposób działania DRP

§ 21


Kadencja Rady trwa 3 lata .Istnieje możliwość przedłużenia kadencji w niezmienionym składzie, wskazana jest jednak przynajmniej częściowa zmiana jej składu.

§ 22


Osoba która jest członkiem rady przez 5 kolejnych kadencji powinna przynajmniej przez kadencje pauzować .

§ 23


Proboszcz w uzasadnionym przypadku może odwołać członka DRP i na jego miejsce powołać inną osobę . Na rozwiązanie całej Rady przed upływem kadencji musi uzyskać pisemną zgodę Świdnickiej Kurii Biskupiej

§ 24


Zmiana proboszcza wymaga powołania nowej DRP

§ 25


Podczas wakansu na urzędzie proboszcza ustaje działalność DRP

§ 26


Najpóźniej po upływie 6 miesięcy od kanonicznego objęcia parafii proboszcz ma obowiązek powołać do życia nową Radę


§ 27

Rada może sama się rozwiązać na wniosek przynajmniej 2/3 liczby członków

§ 28


Zebranie Rady zwołuje proboszcz, on też ustala porządek obrad oraz im
przewodniczy . W przypadku nagłej przeszkody ze strony proboszcza
posiedzenie rady prowadzi wiceprzewodniczący lub inna osoba
wyznaczona przez przewodniczącego .


§ 29


Gdy zajdzie potrzeba głosowania czy też przyjmowania uchwały liczyć się będzie większość głosów. W zebraniu powinno uczestniczyć 2/3 składu rady.


§ 30


Członkowie DRP tworzą sekcje odpowiedzialne za poszczególne odcinki
życia parafialnego . Należą do nich :
Sekcja Ekonomiczno-gospodarcza
Sekcja do Spraw Rodziny
Sekcja Kulturalna
W ramach sekcji powołuje się przewodniczących , którzy wchodzą w skład Zarządu DRP

§ 31


Posiedzenia DRP powinny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w roku, posiedzenie zarządu raz na kwartał .Gdy proboszcz lub większość Rady lub zarządu uzna to za konieczne można zwoływać je częściej

§ 32

 


Program zebrania winien być wcześniej podany przez proboszcza do widomości członków Rady .Należy w nim przewidzieć wolne głosy oraz możliwość zgłaszania tematów do podjęcia na następnym posiedzeniu.

§ 33

Sekretarz protokołuje obrady i odczytuje protokół na następnym posiedzeniu Rady .Księgę protokołów należy przechowywać w archiwum parafialnym oraz przedstawić ją do wglądu podczas wizytacji kanonicznej

§ 34


Ważniejsze ustalenia Rady winny być podane do wiadomości całej wspólnocie parafialnej w sposób zwyczajowo przyjęty .

§ 35

Członkowie DRP spotykają się z biskupem przeprowadzającym wizytację kanoniczną i informują go o sprawach związanych z działalnością parafii


§ 36


Dokumentacja Rady powinna być archiwizowana przez okres kadencji DRP


§ 37


Majątek DRP powstaje z dobrowolnych składek członkowskich ,darowizn, ze środków pozyskanych w ramach akcji charytatywnych, organizowania festynów, bali, imprez rekreacyjno-wypoczynkowych organizowanych dla parafian.


§ 38


Zarząd DRP rejestruje wszystkie wpływy i prowadzi rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy


§ 39


Majątkiem DRP dysponuje proboszcz i Zarząd DRP w ramach uchwalonego budżetu i programu działania, przy czym rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie budżetowe przedstawiane jest DRP na koniec roku

Rozdział V - Przepisy końcowe


§ 40


Statut i ewentualne zmiany wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez Biskupa Diecezji Świdnickiej podanego w dekrecie biskupim .


§ 41

Statut Duszpasterskiej Rady Parafialnej uchwalono na zebraniu w dniu 10 marca 2010 roku .

 

 

Dekret Rady Parafialnej

Msze Święte

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

7.30 | 9.00 | 10.00

11.30 | 13.00 | 17.00

9.00 - kościół w Tomkowicach


W miesiącach lipiec-sierpień: 

nie ma Mszy św. o godz. 13.00

W miesiącach czerwiec-sierpień:

dodatkowa Msza św. o godz. 21.00

 


 PONIEDZIAŁEK - SOBOTA

6.30 | 18.00

(w okresie zimowym o 17.00

(od 28.12.20 do 01.02.21 o 15.00

Wirtualny Spacer po Bazylice w Strzegomiu

kragbutton

Projekt i realizacja: Agencja Reklamowa Inter Promotion | © Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu 2012

Ta strona internetowa wykorzystuje cookies w celu zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na umieszczanie plików cookie na swoim urządzeniu. Aby dowiedzieć się więcej na temat używanych plików cookie i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

  Akceptuję pliki cookies z tej strony.